مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

محمدرضا کيخا


تلفن:  ۳۱۱۳۲۴۷۸ ۵۴ ۹۸+
فکس: 
پست الکترونیک:kaykha@hamoon.usb.ac.ir
آدرس: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده الهيات و معارف اسلامي - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکترحسین خاکپور


تلفن: ۳۱۱۳۶۷۰۸ ۵۴ ۹۸+
فکس: ۳۳۴۳۱۰۷۲ ۵۴ ۹۸+
پست الکترونیک:dr.khakpur@yahoo.com یا dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
آدرس: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده الهيات و معارف اسلامي - گروه علوم قرآن و حدیث