گروه ادیان و عرفان تطبیقی

رشته اديان و عرفان تطبيقي به بررسي تاريخي و اعتقادي اديان بزرگ و كوچك مي پردازد . علاوه بر بحث در زمينه اديان وحياني و غير وحياني همانند اديان هند ، خاور دور ، بين النهرين و ... به بررسي و تحليل عرفان هر ديني اشاره مي كند . در اين رشته دانشجويان با تمام اعتقادات و باورهاي اديان جهان آشنا خواهند شد.