علوم قرآن و حدیث

گروه علوم قرآن وحديث بعنوان يكي از گرايشهاي الهيات ومعارف اسلامي از سال ۱۳۸۶ تاسيس وبا پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي شروع به فعاليت نموده و تا سال ۱۳۸۸ دانشجويان اين رشته جمعاً ۱۲۸ نفر ميباشند . مقطع كارشناسي ارشد اين رشته درسال ۱۳۸۸ تاسيس گرديد و از سال ۱۳۸۹ نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نموده است.

مهمترين فعاليت گروه درترم اخير تغيير سيلابس درسي بوده كه از نيمسال دوم ۹۶-۹۵ اجرا خواهد شد. مقطع کارشناسی ارشد این رشته در سال ۱۳۸۸ تأسیس گردید و از سال ۱۳۸۹ تعداد هفت دانشجوی ارشد پذیرش شده اند.