فقه و مبانی حقوق اسلامی

گروه فقه ومباني حقوق اسلامي بعنوان يكي از گرايش هاي الهيات ومعارف اسلامي از سال ۱۳۷۳مستقلاً شروع به فعاليت كرده واز ابتداي تاسيس تا كنون ۷۸۴ دانشجودر مقطع كارشناسي پذيرفته است . در سال ۱۳۸۳ مقطع كارشناسي ارشد با پذيرش ۸ دانشجو شروع به فعالیت نمود و۶۹ دانشجو تاكنون در اين مقطع پذيرفته شده اند . مهمترين فعاليت گروه در سال هاي اخير ، تغيير سيلابس درسي اين رشته است كه از نيمسال اول ۸۹/۸۸ اجرا گرديده است . در سيلابس جديد از حجم دروس پايه كاسته شده و دروس حقوقي وتخصصي اين رشته افزايش يافته است .