جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردید و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی جغرافیای شهری ،کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری و دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مشغول به فعالیت است.