مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

اكبر گلچين
شماره داخلی : 6370
شماره مستقیم : 33447166 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : agdm@math.usb.ac.ir
محمدحسين دهقان
شماره داخلی : 6372
شماره مستقیم : 31136372 54 98+
فکس : 33447166 54 98+
پست الکترونیک : mhdehghan2000@gmail.com , mhdehghan@math.usb.ac.ir