کشاورزی

این گروه در سال ۱۳۷۴ با پذیرش ۱۴ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و هم اکنوان تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی به ۴۳۰ نفر افزایش یافته است . این گروه در سال ۱۳۸۶ مؤفق به جذب دانشجو در مقطع دکتری گردیده و همچنین با توجه به موافقت اصولی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، این گروه از مهرماه ۸۷ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی نموده است  .