مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ علي ابراهيمي
شماره داخلی : 6331
شماره مستقیم : 31136331 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : ebrahimi@chem.usb.ac.ir
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ احمدرضا دارائی
شماره داخلی : 2973
شماره مستقیم : 31132973 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : daraei@phys.usb.ac.ir
معاون پژوهشی/ علیرضا عینعلی
شماره داخلی : 6338
شماره مستقیم : 31136338 54 98+
فکس : 33446565 54 98+
پست الکترونیک : aeinali@science.usb.ac.ir