مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ محمدعلي منصوري بيرجندي
شماره داخلی : 6541, 6549, 6544
شماره مستقیم : 31136541 54 98+, 31136544 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : mansouri@ece.usb.ac.ir , mamansouri@yahoo.com
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی/ هنگامه کشاورز
شماره داخلی : 6542
شماره مستقیم : 31136542 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : keshavarz@ece.usb.ac.ir; hkeshavarz@ieee.org
معاون پژوهشی/ محمدعلي منصوري بيرجندي
شماره داخلی : 6541, 6549, 6544
شماره مستقیم : 31136541 54 98+, 31136544 54 98+
فکس : 33447908 54 98+
پست الکترونیک : mansouri@ece.usb.ac.ir , mamansouri@yahoo.com