اعضای هیات علمی

مرتضي زيودار
شماره داخلی : 6440
شماره مستقیم : 31136440 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : mortaza@hamoon.usb.ac.ir
غلامرضا عزيزيان
شماره داخلی : 6457
شماره مستقیم : 31136457 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : g.azizyan@eng.usb.ac.ir
داود محبي كلهري
شماره داخلی : 6459
شماره مستقیم : 31136459 54 98+
فکس : 33447092 54 98+
پست الکترونیک : davoodmk@eng.usb.ac.ir