هيات علمي دانشکده

عباسعلي آهنگر
شماره داخلی : 2562
شماره مستقیم : 31132562 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : ahangar@english.usb.ac.ir
عبدالعلي اويسي كهخا
شماره داخلی : 6742
شماره مستقیم : 31136742 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : abdolalioveisi@yahoo.com
محمد باراني
شماره داخلی : -2746
شماره مستقیم : 054-33432944
فکس : -054-33433100
پست الکترونیک : barani@lihu.usb.ac.ir
گيتي تاكي
شماره داخلی : 2793
شماره مستقیم : 31132793 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : Giti_Taki2020@yahoo.com
زادمهر ترابي
شماره داخلی : 2793
شماره مستقیم : 05431132793
فکس :
پست الکترونیک : ztorabi@lihu.usb.ac.ir
محمود حسن آبادي
شماره داخلی : -6603
شماره مستقیم : -09153412712
فکس : -
پست الکترونیک : mahmoud.hassanabadi@yahoo.com
فرخ لقاء حیدری
شماره داخلی : 6743
شماره مستقیم : 31136743 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : f.heidari51@yahoo.com
سيدفريد خليفه لو
شماره داخلی : 2697
شماره مستقیم : 31132697 54 98+
فکس : 33431063 54 98+
پست الکترونیک : khalifehloo@yahoo.com
مريم خليلي جهانتيغ
شماره داخلی : 2746
شماره مستقیم : 33430102
فکس : 33433100
پست الکترونیک : khalili@lihu.usb.ac.ir, shahnameh1390@yahoo.com
محمد رحيمي
شماره داخلی : 2559
شماره مستقیم : 33446799 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : m.rahimi.usb@gmail.com
رضا رضائي
شماره داخلی : 2545
شماره مستقیم : 31132545 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : r.rezaei20@yahoo.com
محمدتقي زندوكيلي
شماره داخلی : 2286
شماره مستقیم : 31132286 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mt_zand@hamoon.usb.ac.ir
محمدعلي زهرازاده
شماره داخلی :
شماره مستقیم : -
فکس : -
پست الکترونیک : m.a.zahrazadeh@gmail.com
عبدا... ساراني
شماره داخلی : 2607
شماره مستقیم : 31132607 54 98+
فکس : 33452332 54 98+
پست الکترونیک : sarani_ling@hamoon.usb.ac.ir
مريم شعبانزاده
شماره داخلی : 2506
شماره مستقیم : 31132506 54 98+
فکس : ,shabanzadeh_m@yahoo.com
پست الکترونیک : mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
محمد شيخ
شماره داخلی : 2449
شماره مستقیم : 31132449 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : sheikh_m20@yahoo.com
احمد شيرخاني
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : otel3000@yahoo.com
محمود عباسي
شماره داخلی : 6280
شماره مستقیم : 31136280 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : abbasi@lihu.usb.ac.ir
محمدعلي محمودي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : -
پست الکترونیک : mahmoodi@usb.ac.ir
محمدامير مشهدي
شماره داخلی : 2536
شماره مستقیم : 31132535 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mohammadamirmashhadi@yahoo.com
گيتي موسي پورنگاري
شماره داخلی : 2793-6743
شماره مستقیم : 31132493 54 98+ , 31136743 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mousapour@hamoon.usb.ac.ir
اسماعيل نورمحمدي
شماره داخلی : 2568
شماره مستقیم : 33446811 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : esmail.nm@gmail.com
عباس نيكبخت
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : nikbakht_abbass@yahoo.com
عبدالله واثق عباسي
شماره داخلی : 2516
شماره مستقیم : 09153780879
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : vacegh40@yahoo.com
پاكزاد يوسفيان
شماره داخلی : 2257
شماره مستقیم : 31132257 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : yousefian@hamoon.usb.ac.ir , Pakzady@yahoo.com
يحيي کيخائي
شماره داخلی : 2256
شماره مستقیم : 31132256 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : kekhaie@hamoon.usb.ac.ir