هیأت علمی

حسین ابراهیم زاده آسمین
شماره داخلی : 6757
شماره مستقیم : 31136757 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : ebram291 @yahoo.com
بهروز برجسته دلفروز
شماره داخلی : 6745
شماره مستقیم : 31136745 54 98+
فکس : 09159895998
پست الکترونیک : behrooz.barjasteh@lihu.usb.ac.ir
مريم پازوكي
شماره داخلی : 6401
شماره مستقیم : 31136401 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : pzk_mrym@yahoo.com
محمدمهدي توسلي
شماره داخلی : 2947
شماره مستقیم : 31132947 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : tavasoli54@yahoo.com
زهره جوزي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : jozi@hamoon.usb.ac.ir
محمدرضا حسني
شماره داخلی : 2210
شماره مستقیم : 31136481 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
عبدالرسول حسنی فر
شماره داخلی : 6741
شماره مستقیم : 05431136741
فکس :
پست الکترونیک : hasanifar@gmail.com - hasanifar@lihu.usb.ac.ir
محمد عثمان حسین بر
شماره داخلی : 6741
شماره مستقیم : 31136741 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mohbusb@gmail.com
معظم خسروجردي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : -
روح الله شيرازي
شماره داخلی : -
شماره مستقیم : -
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : mshirazi@hamoon.usb.ac.ir
داوود صارمی نائینی
شماره داخلی : 6629
شماره مستقیم : 31136629 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : dsaremi@yahoo.com
مهدي مرتضوي
شماره داخلی : 2649
شماره مستقیم : 31132649 54 98+
فکس : 31132649 54 98+
پست الکترونیک : mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
مرتضی مسرور علی نودهی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : masroor.morteza@gmail.com
مهدی معینی
شماره داخلی : 05431136757
شماره مستقیم : 05431136757
فکس :
پست الکترونیک : mmoeini84@gmail.com
فريبا موسي پورنگاري
شماره داخلی : 2513
شماره مستقیم : 31132513 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : fmosapour@lihu.ac.ir
نورمحمد ناظريان
شماره داخلی : 6741
شماره مستقیم : 311356741 54 98+
فکس : 33440085 54 98+
پست الکترونیک : nmnazerian@lihu.usb.ac.ir