معرفی

گروه علوم اجتماعی در ابتدا با عنوان گروه مردم شناسي در مقطع كارداني در سال ۱۳۷۷ در دانشكده هنر شروع بكار كرد.ازسال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۵ در طی يازده دوره تعداد ۱۹۷ نفر از این گروه فارغ التحصيل شدند. پس از تبديل مقطع کاردانی به كارشناسي در سال ۱۳۸۵، این گروه با عنوان گروه علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی به دانشكده ادبيات و علوم انساني انتقال يافت. بعد از اخذ مجوز پذیرش دانشجو در گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۸، عنوان گروه به علوم اجتماعی تغییر یافت. گروه علوم اجتماعی هم اكنون داراي ۴ نفر عضو هيأت علمي ثابتاست. امید می رود تا پایان سال ۱۳۹۳ و فارغ التحصیلی همکاران مأمور به تحصیل و بورسیه در مقطع دکترا تعداد این اعضاء به ۷ نفر افزایش یابد.