مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده/ محمدرضا حسنی
شماره داخلی : 05431136741
شماره مستقیم : 05437736741
فکس : 05433440085
پست الکترونیک : mohammadreza.hasani63@yahoo.com