هیأت علمی

حميدرضا آويشي
شماره داخلی : 6479
شماره مستقیم : 31136479 54 98+
فکس : 33447432 54 98+
پست الکترونیک : hamidreza avishi art@yahoo.com
عباس بزرگمهر
شماره داخلی : 6479
شماره مستقیم : 31136479 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : dargi_abbas@yahoo.com
حلیمه پودینه
شماره داخلی : 6486
شماره مستقیم : 31136486 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hpudine@arts.usb.ac.ir
علی پیری
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : ali.piri@arts.usb.ac.ir
کریم بخش ترشابی
شماره داخلی : 6486
شماره مستقیم : 31136486 54 98+
فکس : -
پست الکترونیک : torshabi@arts.usb.ac.ir
محمد حسن پور
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hasanpur@arts.usb.ac.ir
محمدرضا حسنی
شماره داخلی : 05431136741
شماره مستقیم : 05437736741
فکس : 05433440085
پست الکترونیک : mohammadreza.hasani63@yahoo.com
زهرا حسين آبادي
شماره داخلی : 6478
شماره مستقیم : 31136478 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : hosseinabadi_2007@yahoo.co.uk.
لهیا حسینی کرمانی
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : l-kermani@arts.usb.ac.ir
سيدرحيم خوب بين خوش نظر
شماره داخلی :
شماره مستقیم : 33447433 54 98+
فکس : 33447433 54 98+
پست الکترونیک : rahimkhoshnazar@yahoo.com
فرزانه دادگر
شماره داخلی : 6486
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : Dadgar.f@arts.usb.ac.ir
محمد علی سرگزی
شماره داخلی : 6483
شماره مستقیم : 31136483
فکس : 33252127 54 98+
پست الکترونیک : masargazi@arts.usb.ac.ir
عليرضا طاهري
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : artaheri@arts.usb.ac.ir
راهله عرفان منش
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : erfanr_61@arts.usb.ac.ir
مریم فروغی نیا
شماره داخلی : 6487
شماره مستقیم : 31136487 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : m.foroughinia@arts.usb.ac.ir
حمیده محمودزاده
شماره داخلی : 6478
شماره مستقیم : 31136478 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : hamidehmahmoudzadeh@arts.usb.ac.ir
كامبيز مشتاق گوهري
شماره داخلی : 6486
شماره مستقیم : 31136486 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : kmgohari@yahoo.com
ابوالقاسم نعمت شهربابکی
شماره داخلی :
شماره مستقیم :
فکس :
پست الکترونیک : shahrbabaki@arts.usb.ac.ir
محسن کیهان پور
شماره داخلی : 6481
شماره مستقیم : 31136481 54 98+
فکس :
پست الکترونیک : m.keyhanpoor@arts.usb.ac.ir