مدیر روابط عمومی

مدير روابط عمومي دانشگاه سيستان و بلوچستان

سيد فريد خليفه لو

 
 

تلفن: ۳۳۴۳۱۰۶۳-۰۵۴ و ۳۱۱۳۶۳۰۳- ۰۵۴
پست الکترونیک: khalifehloo@lihu.usb.ac.ir