کارکنان روابط عمومی

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره دفتر شماره همراه پست الکترونیک
طبیب فلاحتی کارشناس روابط عمومی ۰۵۴۳۱۱۳۲۳۰۷ 09155439061 ---
جواد ایرانپاک کارشناس روابط عمومی ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳ ۰۹۳۸۸۰۹۴۳۳۱ javad۶۰.iranpak@gmail.com
محمدرضا بشارتی کارشناس خبری ۰۵۴۳۱۱۳۲۳۰۷   public_relations@hamoon.usb.ac.ir
مجید اربابی مجاز کارشناس سمعی و بصری ۰۵۴۳۱۱۳۶۲۰۹ ۰۹۱۵۸۴۱۵۱۶۱
حلیمه استادمحمودی کارشناس طراحی و گرافیک ۰۵۴۳۱۱۳۶۲۰۹ ۰۹۱۵۵۴۹۰۶۲۴
اسماعیل رضائی پور کارشناس فنی صدا برداری ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳ ۰۹۱۵۸۵۴۶۰۷۳
حبیب ا... نارویی کارشناس فنی تصویر برداری ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳ ۰۹۱۵۶۷۱۹۳۳۸
غلامرضا سندگل کارشناس فنی نور پردازی ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳ ۰۹۳۸۸۰۹۴۳۳۱
مهدی منانی فر واحد دبیرخانه    ۰۵۴۳۱۱۳۲۳۰۷