اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی

تركيب كارگروه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشكيل كار گروه ها:

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- يك نفر از اعضاي هيأت نظارت و ارزيابي به انتخاب رئيس هيأت استاني

۳- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب

۴- يك نفر از اعضاي هيأت علمي هر يك از دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه با حكم رئيس هيأت استاني.

 

رديف نام و نام خانوادگي عضو هيأت علمي / محل خدمت
1 دكتر فرحناز مهنا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
2 دكتر درمحمد كردي تمنداني معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
3 دكتر عليرضا سبحاني دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني
4 دكتر موسي محمودزهي عضو هيأت علمي دانشگاه ولايت ايرانشهر
5 دكتر محمد ركوعي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
6 دكتر محمود نصيري عضو هيأت علمي / دانشگاه علوم دريايي چابهار