اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی

تركيب كار گروه دانشگاه آزاد اسلامي

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب

۳-هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع دو نفر از اعضاي

۴- رئيس بزرگترين واحد /مركز دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان

۵- يك نفر از اعضاي هيأت علمي از دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب هيأت نظارت و ارزيابي استان

 

رديف نام و نام خانوادگي عضو هيأت علمي / محل خدمت
1 دكتر فرحناز مهنا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
2 دكتر درمحمد كردي تمنداني معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
3 دكتر امين رضا كماليان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
4 دكتر علي پايان عضو هيأت علمي و مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه آزاد اسلامي
5 دكتر محمد ركوعي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
6 دكتر رحمت اله لشكري پور رئيس مؤسسه غيردولتي/غيرانتفاعي پرتو
7 دكتر عليرضا سبحاني دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني