اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور

تركيب كارگروه دانشگاه پيام نور:


۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني
۲- دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه
۳- رئيس واحد استاني دانشگاه پيام نور
۴- يك نفر از اعضاي هيأت علمي پيام نور استان با معرفي رئيس دانشگاه پيام نور استان به هيأت استان

 

رديف نام و نام خانوادگي عضو هيأت علمي / محل خدمت
1 دكتر فرحناز مهنا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
2 دكتر عباس اويسي سرپرست دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان
3 دكتر پرويز نصيرخاني عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
4 دكتر محمد ركوعي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
5 دكتر عليرضا سبحاني دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني