اعضای کارگروه تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی

تركيب كارگروه دانشگاه جامع علمي كاربردي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي اجرايي :

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه هاي منتخب

۳- سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي و مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوط و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع

۴- رئيس واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان

۵- رئيس بزرگترين مركز علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان

۶- يك نفر مدرس از دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي به پيشنهاد و رئيس مركز دانشگاه جامع استان به هيأت استاني

 

رديف نام و نام خانوادگي عضو هيأت علمي / محل خدمت
1 دكتر درمحمد كردي تمنداني معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان
2 دكتر محمود نصيري عضو هيأت علمي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
3 دكتر حسن رضايي رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد سيستان و بلوچستان
4 دكتر محمد ركوعي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه زابل
5 مهندس غلامرضا اعتصام رئيس مركز جامع علمي كاربردي جهاد كشاورزي زاهدان
6 دكتر منصور تاجري عضو هيأت علمي(مدرس)مراكز جامع علمي كاربردي
7 دكتر عليرضا سبحاني دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني
8 دكتر موسي محمودزهي عضو هيأت علمي دانشگاه ولايت ايرانشهر