اهداف پایگاه

 

بکارگيري نيروهاي بسيجي در عرصه هاي جذب و پذيرش و آموزش*

سازماندهي اعضاي بسيج از طريق ايجاد گردانهاي عاشورا و گروههاي مقاومت*

آماده سازي حداقل ابزار و تجهيزات ماموريتي وکمک به دولت در امر سازندگي*

تشكيل كلاسهاي عقيدتي ، سياسي ، نظامي ، امداد و نجات ، امر به معروف*

انجام امور امداد و كمك رساني در مواقع ضروري (دفاع غير نظامي ، پشتيباني)*

فراخواني نيروهاي بسيجي جهت بكارگيري در ماموريتها و دفاع از كوي و برزن*

حفظ و انسجام نيروها از طريق شركت در مانورها و اردوها و بازديدها*

برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف اعم از اعياد و ايام عزاداري*

حفظ ارتقاء روحيه بسيجي و اخلاق اسلامي با انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي *