رشته ها

در حال حاضر فقط رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دایر است و انشاء ا. . در پی کسب مجوز برای دو یا سه رشته جدید هستیم.