کارکنان

هادی اسماعیلی                  رئیس مرکز

سمیرا رحیمی                    کارشناس آموزش و سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی

ساناز پاریزی                    کارشناس تولید محتوا و کلاسهای مجازی