# فایل تعداد دانلود
1 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (کارکنان) 1
2 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (کارکنان) 1
3 اختيارات تفويض شده از هيات امناء به هيأت رئيسه 0
4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري 0
5 فرآیندهای سازمانی و مقررات استخدامی هیات علمی 1
6 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه 0
7 قانون مدنی 0
8 سند چشم انداز ۲۰ ساله 0
9 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری 0
10 قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه 0
11 قانون مدیریت خدمات کشوری 0
12 متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 0
13 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ضريب حقوقي كاركنان و اعضاي هيات علمي در سال ۸۸ 0
14 اصلاحيه يكم آئين نامه مديريت خدمات كشوري 0
15 آئين نامه اجرايي مديريت خدمات كشوري 0
16 مديريت خدمات كشوري 0
17 آیین نامه ارتقای منزلت 0
18 شاخص‌هاي انتخاب ساير كاركنان 0
19 شاخص‌هاي انتخاب مديران 0
20 شاخص‌هاي انتخاب كارشناسان 0
21 قوانين مربوط به حقوق و مزايا 0
22 قوانين و مقررات ارزشيابي 0
23 دستورالعمل انتخاب بازنشستگان نمونه 0
24 دستورالعمل‌ انتخاب كارمندان نمونه 0
25 مستندات بازنشستگی 0
26 جدول ضريب حقوقی اساتيد 0
27 آيين نامه ارتقاءاعضای هيأت علمی 0
28 قوانين مربوط به تبديل وضعيت به هيأت علمی از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 3
29 قوانين مربوط به تبديل وضعيت به هيأت علمی از پيماني به رسمي آزمايشي 0
30 قوانين مربوط به استخدام هيأت علمی طرح سربازي 0
31 قوانين مربوط به استخدام هيأت علمی پيماني 0
32 طرح تقویت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تازه تأسیس و در حال توسعه 0
33 دستور العمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصی 0
34 تكاليف عمومی اعضای هيأت علمی 0