# فایل تعداد دانلود
1 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه یک (مدیر کل ، معاون و همتراز آن) 0
2 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه دو (رئیس اداره /گروه ،کارشناس مسئول و همتراز آن) 0
3 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه سه (کارشناس ،کاردان و همتراز آن) 0
4 کاربرگ ارزیابی عملکرد گروه چهار (مشاغل پشتیبانی) 0
5 فرم معرفی نامه به شرکت فرش نگین کاشان 0
6 فرم معرفی نامه به فروشگاه پوشاک ماکسیم 0
7 شركتهاي بيمه مستقر در زاهدان 0
8 فرم ارجاع جانبازان و آزادگان در زمينه دريافت غرامت درمان بيمه و صورت مانده هزینه های پزشکی 0
9 فرم عضویت و افزایش و کاهش بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل 0
10 فرم درخواست مرخصي روزانه 0
11 فرم تقاضاي خريد فرش از شركت ساوين 0
12 فرم صدور اوليه دفترچه بيمه سلامت 0
13 فرم تحويل يوزر و پسورد استفاده از سيستم اتوماسيون اداري 0
14 ليست مراکز درمانی طرف قرارداد آتیه سازان حافظ 0
15 استفاده از وام مسكن اعضای هیات علمی 0
16 ليست تعهدات شركت آتیه سازان حافظ در سال ۹۲ 0
17 ليست اعضاي صندوق رفاه اساتيد 0
18 شرايط استفاده از هتل پرديسان مشهد 0
19 شيوه دريافت كارت منزلت ويژه بازنشستگان 0
20 فرم اخذ دفترچه درماني المثني 0
21 فرم افزايش عائله جهت اخذ دفترچه درماني بیمه سلامت 0
22 عضوپذيري صندوق رفاه اساتيد 0
23 فرم ماموريت يك برگي 0
24 فرم فعاليتهاي آموزشي در طول تابستان 0
25 فرم فعاليتهاي آموزشي در طول نيمسال 0
26 فرم ترفیع 0
27 فرم ارزشیابی ارتقاءشغلی کارشناسان ارشد- خبره- عالی 0
28 دستورالعمل اجرایی بزرگداشت روز کارمند-یادواره شهید رجایی 0
29 دستورالعمل اجرایی بزرگداشت روز کارمند-یادواره شهید رجایی 0
30 فرم ارزشیابی ارتقاءشغلی کارشناسان ارشد- خبره- عالی 0
31 فرم ارزشیابی سرپرستان(مدیران پایه) 0
32 فرم ارزشیابی مدیران 0
33 جدول کاربرد نتایج ارزشیابی در تصمیمات اداری مربوط به کارشناسان 0
34 فرم ارزشیابی کارشناسان 0
35 فرم فهرست اسامی کارکنان نمونه سطح ملی 0
36 فرم اعلام داوطلبی کارمندان نمونه 0
37 درخواست عضویت در صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی 0
38 مدارک لازم برای احتساب سنوات خدمت پیمانی (آموزشی و پژوهشی)(ضمیمه شماره ۸) 0
39 مدارک لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاهها از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی(ضمیمه شماره ۷) 5
40 جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی یا کارشناس آموزشی به رسمی آزمایشی جهت وزارتخانه (مرحله دوم)(ضمیمه شماره۶) 0
41 مدارک لازم جهت تبدیل وضع از کارشناسی یا پیمانی به عضو هیات علمی رسمی آزمایشی (مرحله اول)(ضمیمه شماره ۵) 0
42 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده استخدامی (طرح سربازی ،پیمانی)(ضمیمه شماره ۳) 0
43 مدارک لازم جهت تکمیل پرونده هیات مرکزی گزینش اسناد (ضمیمه شماره۲) 1
44 مدارک لازم جهت استخدام عضو هیات علمی طرح سربازی ( ضمیمه شماره ۱ ) 0