مدیریت امور طرح های عمرانی


مدیریت امور طرح های عمرانی

دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان يكي از بزرگترين دانشگاه هاي كشور بدون ترديد يكي از عوامل توسعه در اين استان بشمار مي رود و تاكنون توفيق خدمات شاياني را در راستاي تربيت دانشجو و انجام فعاليت هاي پژوهشي با توجه به نيازهاي استان داشته است. 

يكي از موانعي كه اين دانشگاه در سال هاي گذشته با آن روبرو بود كمبود فضاهاي آموزشي، پژوهشي و فرسودگي بناها ، تأسيسات و زنگار گرفتگي فضاهاي فيزيكي دانشگاه بواسطه خشكسالي و كمبود اعتبارات بود و شايد بتوان گفت رسيدگي به اوضاع نابسامان محوطه ها و پرديس دانشگاه قسمت اعظم خواسته هاي دانشجويان را در نشست هاي مختلف با مسؤولين دانشگاه به خود اختصاص مي داد. 

برآيند اين اتفاقات دانشگاه را به سمتي سوق داد كه موجب گرديد سرانه فضاي سبز دانشجويي اين دانشگاه به ۳۳/۸۳ درصد براي هر دانشجو برسد. در حال حاضر اين دانشگاه داراي بيش از ۶۰ هكتار فضاي سبز مي باشد كه همواره از آن به عنوان فضاي مطالعه ي روباز ياد مي شود چرا كه اين فضاها به گونه اي تجهيز شده است كه در تمام ساعات شبانه روز جهت مطالعه دانشجويان مناسب باشد.