مدیریت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی


مدیریت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

سرپرست برنامه ريزي و توسعه منابع انسانی

دکتر عبدالعلی کشته گر
 

تلفن:۰۵۴۳۱۱۳۶۲۴۹
فکس: ۳۳۴۴۶۸۸۸
پست الکترونیک:budget@usb.ac.ir

 

مديريت برنامه ريزي وتوسعه منابع انسانی

 • انجام كليه امور مربوط به تهيه وتدوين بودجه دانشگاه تحت نظارت وهماهنگي معاون طرح وتوسعه
 • دفاع از بودجه دانشگاه درهريك از سطوح رسيدگي
 • تلفيق وتنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدف ها وخط مشي كلي دانشگاه
 • تهيه گزارش ازوضعيت بودجه هزينه اي وتملك دارايي براي مسئولين دانشگاه وساير مراجع ذيصلاح
 • انجام امور مربوط به اصلاحيه بودجه تفصيلي جهت ارائه به كميسيون دائمي هيات امنا وپيگيري تا مرحله ابلاغ
 • مقايسه بودجه دانشگاه با ساير دانشگاههاي هم سطح داخلي ومقايسه مستمر با اعتبارات كل كشور
 • شركت فعال در شوراها ،كميته طبقه بندي مشاغل واظهارنظر پيرامون مسائل مربوطه 

 

كاركنان مديريت برنامه ريزي وتوسعه منابع انساني

 

 • گروه برنامه وبودجه
  • منظر منصورخاني 

 

 • گروه برنامه ريزي ،توسعه منابع انساني وتحول اداري
  • عزيزه احمدي مقدم 
  • ام البنين رياحي
  • سيده سكينه افتخاري