مدیریت اجتماعی

مدیر اداره اجتماعی

مسعود خنجرخانی

 

تلفن: 122-31132941
فکس:
پست الکترونیک:zkhanjarkhani@ped.usb.ac.ir

 

 

معاون مدیر اداره اجتماعی

محمدجواد محمدی

 

تلفن: 119-31132941
فکس:
پست الکترونیک: