مدیریت فرهنگی

مدیر اداره فرهنگی

دکتر فاطمه حسن تبار درزي

 

تلفن: 31136322
فکس: 33447123
پست الکترونیک:hasantabar_f@math.usb.ac.ir

 

 

معاون مدیر امور فرهنگی

مرضیه خلیفه سلطانی

 

تلفن: 114-31132941
فکس: 33447123
پست الکترونیک: mkh_sport@ped.usb.ac.ir