دفتر ارتباط با صنعت

shahreki


مدیر دفتر ارتباط با صنعت

دکتر علیرضا شهرکی
دکترای مهندسی صنایع

 

 

 

سايت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سيستان و بلوچستان درجهت نيل به اهداف پژوهشي دانشگاه جهت استفاده اساتيد ، محققان و علاقمندان ايجاد شده است. دراين سايت اطلاعات مربوط به پروژه هاي ماده ۱۰۲ ، پروژه هاي بين دانشگاهي ، كار آموزي و اطلاعات مفيد ديگر آورده شده است.اين دفتر از پيشنهادات ارزنده اعضاء محترم هيات علمي و دانشجويان جهت هرچه بهتر شدن اين سايت استقبال مي كند.

 
شرح وظايف دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت در سال ۱۳۶۳ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه شروع به فعاليت نمود كه عهده دار وظايف زير مي باشد :

۱- دريافت الويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به قسمتهاي مربوطه

۲- عقد قرارداد و جذب پروژههاي صنعتي ،تحقيقاتي و مشاوره اي في مابين دانشگاه و صنعت

۳- پيگيري و انجام تحقيقات مورد نياز صنايع در دانشگاه

۴- معرفي كادر فني و تكنيسينهاي دانشگاه به مراكز صنعتي جهت گذراندن دوره هاي علمي و فني

۵- شناسايي مراكز صنعتي منطقه و كشور جهت تعيين ظرفيت موجود به منظور اعزام كارآموز

۶- صدور معرفي نامه براي دانشجويان جهت پذيرش كار آموزي

۷- دريافت محل كارآموزيها از مراكز صنعتي و تقسيم آن بين دانشجويان

۸- تنظيم برنامه نظارت بر نحوه كار آموزي دانشجويان و ارزيابي ميزان فراگيري آنها

۹- انجام كليه وظايف محوله از طرف دفتر مركزي ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

Rakhshani

 

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

طاهره رخشاني
كارشناسي ارشد شيمي معدني

 

 

شرح وظايف:

 • دريافت اولويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به واحدهاي مربوطه
 • عقد قرارداد و جذب پروژه هاي صنعتي ، تحقيقاتي و مشاورهاي في مابين دانشگاه و صنعت
 • عقد تفاهم نامه هاي پژوهشي بين دانشگاه و شركتها يا ادارات
 • انجام امور محول و پيگيري مكاتبات جهت برگزاري جلسات با مديران و كارشناسان صنايع
 • پيگيري اجراي تفاهم نامه ها و قرارداد هاي پژوهشي منعقد شده
 • عقد قراردادهاي داخلي با اعضاء هيات علمي دانشگاه براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
 • راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا براي انجام طرح هاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه
 • مديريت صفحه ارتباط با صنعت در سايت دانشگاه

 

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

فاطمه فطرتي
كارشناس مديريت دولتي

 

شرح وظايف:

 • انجام امور مربوط به كارآموزي دانشجويان كارشناسي از جمله
 • تماس و مكاتبه با بخش هاي مربوطه جهت آگاهي رساني از زمان هاي مهم در زمينه كارآموزي
 • تهيه پرينت پيش ثبت نام جايابي از سايت دانشگاه و ارسال به بخشهاي مربوطه
 • تاييد كارآموزاني كه از طريق سامانه جايابي كارآموزي وزارت علوم اقدام مي نمايند تهيه معرفي نامه هاي نهايي براي كارآموزان
 • تهيه معرفي نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا براي انجام امور مربوط به پايان نامه