همایش های انجام شده


همایش های انجام شده

همایش ملی "توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران " در ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۵ با همکاری مشترک " انجمن جغرافیا و برنامه­ ریزی مناطق مرزی ایران و "انجمن ژئوپلیتیک ایران "در زاهدان و در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

محورهای همایش:

۱- ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق

 • ناحیه جنوب شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
 • ناحیه جنوب شرق و قلمرو فراملی ایران
 • ناحیه جنوب شرق و همگرایی و رقابت های منطقه ای
 • ناحیه جنوب شرق و رقابت های جهانی
 • ناحیه جنوب شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
 • تحلیل منابع تنش سياسي- امنيتي در روابط ايران، افغانستان و پاکستان
 • ژئوپليتيك مواد مخدر وامنيت مرزهاي شرقي
 • ژئوپلتيك استان هاي مرزي و تاثير آن بر مشاركت پایدار مرزنشينان

۲- زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق:

 • زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه ناحیه جنوب شرق
 • زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
 • زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
 • زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
 • توسعه بنادر و توسعه ناحیه مکران
 • زیرساخت های تجارت، اقتصاد و توسعه شرق
 • انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و جنوب شرق

۳- ناحیه جنوب شرق و امنیت:

 • سازماندهي استعماري فضا و ناامني در شرق ايران
 • تاثير پدافند غيرعامل برامنيت مرزي
 • ناحیه جنوب شرق و امنیت ملی و ناحیه ای
 • ناحیه جنوب شرق و امنیت انسانی
 • ناحیه جنوب شرق و امنیت فرامنطقه ای بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای جنوب شرق
 • نقش رسانه ها در امنيت شهرهاي مرزي

۴- ناحیه جنوب شرق و آسیای مرکزی:

 • سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
 • آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه ناحیه جنوب شرق
 • جنوب شرق، ترانزیت کالا و خدمات و آسیای مرکزی و افغانستان
 • ناحیه جنوب شرق و دسترسی افغانستان به اقیانوس هند
 • ناحیه جنوب‌شرق وترانزیت وتوسعه‌کشورهای‌ آسیای مرکزی
 • ناحیه جنوب شرق وتوسعه ثبات وامنیت در آسیای‌مرکزی

۵- مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق:

 • تاثير خشكسالي در امنيت مرزي جنوب شرق
 • نقش مخاطرات محيطي در امنيت مرزي
 • نقش و كاركرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امنيتي و دفاعي مرزی
 • توانش های ساحلی و اقیانوسی ناحیه مکران
 • ناحیه مکران و بحران آب و بالا آمدن سطح دریا
 • طرح های توسعه و تاثير آلاينده هاي زيست محيطي بر فضاهاي ناحیه ای جنوب شرق
 • محدودیت های زیست محیطی ناحیه جنوب شرق

۶- اقیانوس هند و توسعه محور شرق:

 • ناحیه مکران و راهبرد دریایی جمهوری اسلامی ایران
 • طرح های مشترك اقتصادي کشورهای ساحلی اقیانوس هند و نقش آن در توسعه منطقه ای
 • مقايسه تطبيقي توسعه توريسم در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد حوضه اقیانوس هند
 • ناحیه مکران و توسعه پسکرانه های ساحلی
 • ناحیه جنوب شرق و دسترسی اقیانوسی کشورهای آسیای مرکزی
 • ناحیه مکران و کلان بندرهای آینده جهانی

۷- منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق:

 • هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
 • رودخانه ماشکید و نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و پاکستان
 • رودخانه سرباز و نقش ژئواکونومیک آن در جنوب شرق
 • رودخانه های کهیر وکاجو و نقش ژئواکونومیک آنها در جنوب شرق
 • تالاب هامون و مسائل حقوقی و توسعه ای آن
 • پيامدهاي ژئوپلتيك تغيير بستررودخانه هاي مرزي
 • شیرین سازی آب دریا در ناحیه مکران
 • ضرورت پايش تغييرات رودخانه هاي مرزي
 • هیدروپلیتیک ناحیه جنوب شرق

۸- ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق:

 • زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
 • زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
 • زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
 • ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
 • قابلیتها و محدویت های بنادر جنوب شرق در ترانزیک کالا و خدمات

۹- گردشگری ناحیه جنوب شرق:

 • بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري تجاري و ايجاد امنيت مرزي
 • ارزيابي چشم اندازهاي گردشگري در شهرهاي مرزي
 • ظرفیت های گردشگری ناحیه جنوب شرق
 • نقش گردشگری در توسعه ناحیه جنوب شرق
 • رابطه امنيت و توسعه گردشگري روستايي در جنوب شرق
 • اكوتوريسم و توسعه اقتصادي نواحي مرزي
 • گردشگری ساحلی در جنوب شرق
 • چالش های گردشگری ناحیه جنوب شرق
 • بررسي نقش مطبوعات و رسانه ها درتصويرسازي از مقاصد گردشگري
 • جايگاه و نقش شبكه هاي اجتماعي درگسترش و جلب گردشگر درشهرهاي مرزي ايران

۱۰- اقتصاد ناحیه جنوب شرق:

 • سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ناحیه مکران
 • نقش سرمايه گذاري و اشتغال در امنيت و توسعه نواحی مرزي
 • پیامدهای پولشويي بر امنيت اقتصادي مناطق مرزي
 • بررسی تطبيقي ساختار اقتصادي و اشتغال در شهرستان هاي مرزي با غير مرزي
 • ناحیه جنوب شرق و ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی
 • نقش تعاوني ها درتوسعه كارآفريني و امنيت شهرهاي مرزي
 • ناحیه جنوب شرق و تولید محصولات کشاورزی استوایی
 • ناحیه جنوب شرق و توسعه شیلات
 • ناحیه جنوب شرق و نابرابری های اقتصادی و افراط گرایی
 • چالش ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق مرزي