ریاست

مهری مهرجو
گروه :مهندسی برق و الکترونیک
درجه : استادیار
شماره داخلی
 : ۶۴۴۷ 
شماره مستقیم : ۳۱۱۳۶۴۴۷ ۵۴ ۹۸+ 
فکس : ۳۱۱۳۶۱۴۷ ۵۴ ۹۸+ 
پست الکترونیک : mehrjoo@ece.usb.ac.ir & mehrjoo@ieee.org
وب سایت : http://www.mehrjoo.info
آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی مخابرات