کارشناسان

کارشناس مهندسی شیمی

سحر درویش

 

تلفن: ۳۳۴۵۲۳۳۸-۰۵۴
فکس:
پست الکترونیک:sahar.darvish@yahoo.com
آدرس: زاهدان - دانشکده مهندسی نیکبخت، پژوهشکده نانوفناوری

 

 


کارشناس ارشد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب​

افسانه نارویی

 

تلفن: ۳۳۴۵۲۳۳۸-۰۵۴
فکس:
پست الکترونیک:a.narooei۹۱@gmail.com
آدرس: زاهدان - دانشکده مهندسی نیکبخت، پژوهشکده نانوفناوری