خدمات

آزمایشگاه های همکار با پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان قابلیت ارائه خدمات در انجام آنالیز با دستگاه های ذیل را به دانشجویان و محققین عزیز دارند. کلیه افراد علاقه مندان می توانند جهت انجام آنالیزهای کارهای پژوهشی و استفاده از دستگاه های موجودبا کارشناسان این آزمایشگاه ها ارتباط برقرار نمایند.

 

تلفن تماس تعرفه نام آزمایشگاه نام دستگاه
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ ۵۰۰۰۰ MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی KV-۲probeاندازه گیری هدایت حرارتی
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ :بستگی به تارگت مورد استفاده
۳۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰
MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی Sputtering DC
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ ۳۰۰۰۰۰ MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی CV-Measurment
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ ۵۰۰۰۰۰ آزمایشگاه نانو فیزیک VSM
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ ۵۰۰۰۰۰ MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی APCVD
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ و پروسه Spin Coatingبه همراه
کامل هرنمونه
۱۰۰۰۰۰۰
MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی فتولیتوگرافی
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ ۱۰۰۰۰۰ MEMS&NEMSازمایشگاه تحقیقاتی UV Visible
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸ ۵۰۰۰۰ MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی پروب آلتراسونیک
۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸
۵۰۰۰۰۰
 
MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی IV-measurment
۵۴۳۱۱۳۲۴۴۷ ۱۰۰۰۰ MEMS&NEMSآزمایشگاه تحقیقاتی ۴ point probe